கோர் யோகாவை அனைவரும் செய்யலாம்

No.of Classes: 1
No. of times you have attended the class:0

AVERAGE DURATION

68 Minutes

PROPS

LEVEL

Beginner

CALORIES BURNT

700-750

Description

இந்த யோகா வகுப்பு வயிற்று தசைகளை பலப்படுத்துகிறது 

மற்றும் அதிகப்படியான கொழுப்பை குறைக்கிறது. மூட்டு 

வலியைத் தடுக்கவும், எலும்புகள் மற்றும் தசைகளை 

வலுப்படுத்தவும் உதவும் ஆரம்ப நிலை பயிற்சி