15 நிமிட எளிய யோகா பயிற்சி

No.of Classes: 1
No. of times you have attended the class:0

AVERAGE DURATION

15 Minutes

PROPS

Yoga Blocks

LEVEL

Beginner

CALORIES BURNT

200-250

Description

உங்கள் உடலையும் மனதையும் மீட்டெடுக்கவும் ஓய்வெடுக்கவும் மாலையில் பயிற்சி செய்யுங்கள். மெதுவாகவும் நிதானமாகவும் முயற்சி செய்யுங்கள்

Other classes with Dr. Yogananth Andiappan